از بهترین ها مشاوره بگیرید

تماس از سراسر کشور 9099071612
از 8 صبح الی 12 شب حتی در ایام تعطیل
تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد و صفر

رشته های ارشد علوم تحقیقات بدون کنکور 1402 📞 معرفی رشته های انسانی، مهندسی و علوم پایه

علاوه بر مقاله اي که تقديم شما ميشود مشاوران ارشد «پاسخ با ما» آماده پاسخگوئي تلفني به شما عزيزان مي باشند ، وقت شما طلاست ، تماس از 8 صبح لغايت 12 شب ، حتی در ایام تعطیل ، تماس از طريق تلفن ثابت بدون کد و صفر :

9099071612

رشته های ارشد علوم تحقیقات بدون کنکور

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی می توانند برای پذیرش در مقطع ارشد ، در دانشگاه های بدون کنکور ثبت نام نمایند. رشته های ارشد بدون کنکور در اکثر واحدهای دانشگاه آزاد جمله دانشگاه آزاد علوم تحقیقات ارائه می شوند. داوطلبانی که می خواهند در رشته های ارشد علوم تحقیقات بدون کنکور پذیرفته شوند ، می توانند از طریق شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر آزاد و یا ثبت نام طرح استعداد درخشان ، پذیرش بگیرند. در ادامه این مطلب ، ضمن معرفی رشته های ارشد علوم تحقیقات بدون کنکور 1402 ، به بررسی شرایط پذیرش نیز خواهیم پرداخت. لطفا با ما همراه باشید.

شما داوطلبان عزیز می توانید اخبار ثبت نام استعداد درخشان ارشد دانشگاه آزاد 1402 را از مشاوران مجرب ما در مرکز مشاوره تحصیلی پاسخ با ما پیگیری کنید

همین حالا تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور 9099071612

تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد و صفر، حتی ایام تعطیل

رشته های بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات واقع شده در تهران به دلیل جایگاه علمی بالا و امکاناتی که ارائه می دهد ، در میان بسیاری از دانشجویان محبوب است. این دانشگاه مشابه دیگر واحد های دانشگاه آزاد ، در مقطع ارشد پذیرش بدون کنکور دارد. رشته‌ های دانشگاه آزاد علوم تحقیقات که به صورت بدون کنکور ارائه می شوند ، عبارتند از :

لیست رشته‌ های ارشد علوم تحقیقات بدون آزمون انسانی

 • زﺑﺎن ﻫﺎى ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮان
 • آﻣﻮزش و ﺑﻬ ﺴﺎزى ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ
 • ادﺑﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﺶی
 • اﻗﺘﺼﺎد
 • ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدى ﮔﺮاﻳﺶ اﻗﺘﺼﺎد
 • اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ
 • ادﻳﺎن و ﻋﺮﻓﺎن
 • ﺗﺎرﻳﺦ و ﺗﻤﺪن ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﻲ
 • ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ
 • ﻓﻘﻪ ﺷﺎﻓﻌﻲ
 • ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ
 • اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
 • اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و آﻣﻮزش ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى درﺳﻲ
 • ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 • ﺗﺎرﻳﺦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ
 • آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
 • ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲ
 • ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژى آﻣﻮزﺷﻲ
 • ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژى ﻧﺴﺎﺟﻲ
 • ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 • ﮔﺮدﺷﮕﺮى
 • ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى روﺳﺘﺎﻳﻲ
 • ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﻃﺒﻴﻌﻲ
 • ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژى ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻣﺤﻴﻄﻲ
 • ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﺷﻬﺮى
 • ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﺳﻴﺎﺳﻲ
 • ﺣﺴﺎﺑﺪارى
 • ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 • ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ
 • ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ
 • رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 • رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
 • رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 • رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ
 • رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 • رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و آﻣﻮزش ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ
 • زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
 • زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻋﺮﺑﻲ
 • زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
 • زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 •  ادﺑﻴﺎت ﭘﺎﻳﺪارى
 • زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 • ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ (ﻓﺎرﺳﻲ- ﻋﺮﺑﻲ)
 • زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ
 • ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدى
 • ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدى ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮى
 • ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﺷﻬﺮى و ﻣﻨﻄﻘﻪ اى
 • ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﻲ
 • ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ
 • ﻛﺘﺎﺑﺪارى و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ
 • ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 • ﻧﺎﻧﻮ ﺷﻴﻤﻲ
 • ﻋﻠﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﻜﻤﺖ اﺳﻼﻣﻲ
 • ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اﺳﻼﻣﻲ
 • و…

مرتبط بخوانید :  نحوه سرچ موضوع پایان نامه – چگونه بفهمیم مقاله تکراری نیست

رشته‌ های ارشد علوم تحقیقات بدون آزمون علوم پایه

 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزى – ﻋﻠﻮم ﺧﺎك
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎك
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزى- ﻋﻠﻮم داﻣﻲ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزى- ﻋﻠﻮم داﻣﻲ اﺻﻼح ﻧﮋاد دام
 • ﻋﻠﻮم داﻣﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح دام و ﻃﻴﻮر
 • ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻧﺠﻮﻣﻲ
 • ﺷﻴﻤﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ
 • زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 • زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 • ﺳﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﻲ رﺳﻮﺑﻲ
 • زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ – ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮرى
 • زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎورى
 • زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎورى ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
 • ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ
 • ﺑﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻚ
 • ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژى
 • زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژى
 • زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ – ﻋﻠﻮم ﮔﻴﺎﻫﻲ
 • زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ درﻳﺎ
 • آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ
 • ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳک
 • ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ
 • ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ
 • ﻓﻴﺘﻮ ﺷﻴﻤﻲ
 • اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ دامپزشکی
 • ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
 • زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدى
 • زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 • زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻔﺖ
 • ﻓﺴﻴﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﭼﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 • رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ
 • رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدى ﮔﺮاﻳﺶ رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺎﻟﻲ
 • رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ
 • آﻣﺎر رﻳﺎﺿﻲ
 • و…
احتمالا این را هم بپسندید  فرق ارشد فراگیر و پیام نور 📞 بررسی تفاوت های فراگیر ارشد و سراسری پیام نور

لیست رشته های ارشد علوم تحقیقات بدون آزمون زبان

 •  آﻣﻮزش زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ
 • آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
 • آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ
 • زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت آﻟﻤﺎﻧﻲ
 • زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ
 • و…

مرتبط بخوانید : زمان ثبت نام استعداد درخشان ارشد دانشگاه آزاد

رشته های ارشد علوم تحقیقات بدون آزمون مهندسی

 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻣﻦ و رﻣﺰﮔﺬارى
 • ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤ ﻬﺎى ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮى
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻓﺰاره ﻫﺎى ﻣﻴﻜﺮو و ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
 • ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
 •  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ
 • مﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ﺳﺎزه
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎى ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮى
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
 • ﻣﻌﻤﺎرى ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣ
 • مﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﺑﺎﺗﻴﻜﺰ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮا ﻓﻀﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎى ﻫﻮاﻓﻀﺎ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮا ﻓﻀﺎ ﻃﺮاﺣﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﭘﺮﻧﺪه
 • و …

رشته‌ های ارشد علوم تحقیقات بدون کنکور تنوع زیادی دارند و تقریبا اکثر رشته‌ های گروه های فنی مهندسی ، علوم پایه ، علوم انسانی و کشاورزی در این دانشگاه دایر می باشند. شما می توانید با دانلود و بررسی دفترچه راهنما ، از لیست رشته‌ های کامل این دانشگاه اطلاع یابید.

نحوه ثبت نام دانشگاه علوم تحقیقات بدون کنکور

رشته های ارشد علوم تحقیقات بدون کنکور

همانطور که در بخش قبلی اشاره کردیم ، ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات به دو طریق شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر آزاد و یا ثبت نام طرح استعداد درخشان ، امکان پذیر می باشد. آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد تاکنون فقط یکبار برگزار شده است و اطلاعیه برگزاری آن در سال 1402 فعلا منتشر نشده است.

در صورت برگزاری آزمون فراگیر ارشد آزاد در سال 1402 ، شما برای ثبت نام باید از طریق سایت azmoon.org اقدام نمایید. سپس لازم است منابع آزمون را با توجه به رشته و گرایش تحصیلی خود تهیه کرده و مطالعه نمایید.

احتمالا این را هم بپسندید  تکمیل ظرفیت رشته مامایی دانشگاه ازاد 1402 📞 راهنمای تکمیل ظرفیت ازاد مامایی

همچنین اگر تمایل به ثبت نام ارشد استعداد درخشان دانشگاه آزاد دارید ، باید در خرداد با مراجعه به سایت azmoon.org ، ثبت نام خود را انجام دهید. این طرح همه ساله اجرا می شود و برای سال 1402 نیز ثبت نام آن از 10 تا 20 خردادماه می باشد. فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی تمام دانشگاه ها ، امکان ثبت نام در طرح استعداد درخشان رشته های ارشد علوم تحقیقات بدون کنکور را دارند اما به دو شرط، شرط اول این است که معدل بالای 16 داشته باشند و شرط دوم هم از زمان فارغ التحصیلی بیشتر از 3 سال نگذشته باشد.

مرتبط بخوانید : تکراری نبودن موضوع پایان نامه در ایران داک

سوالات متداول

 • آیا دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران ، رشته‌ های بدون کنکور ارائه می کند؟ 

بله ، در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران هر ساله تعدادی از رشته‌ های مقطع ارشد به صورت بدون کنکور ارائه می شوند.

 • شرایط پذیرش در رشته‌ های ارشد علوم تحقیقات بدون کنکور به چه صورت است؟

برای ثبت نام در مقطع ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد علوم تحقیقات می توانید یا در آزمون فراگیر ارشد شرکت کنید و یا ثبت نام طرح استعداد درخشان را انجام دهید.

 • شرط معدل لازم برای ثبت نام رشته‌ های ارشد علوم تحقیقات بدون کنکور چقدر است؟

برای ثبت نام کارشناسی ارشد استعداد درخشان دانشگاه آزاد نیاز به حداقل معدل 16 فارغ التحصیلی می باشد.

علاوه بر مقاله اي که تقديم شما ميشود مشاوران ارشد «پاسخ با ما» آماده پاسخگوئي تلفني به شما عزيزان مي باشند ، وقت شما طلاست ، تماس از 8 صبح لغايت 12 شب ، حتی در ایام تعطیل ، تماس از طريق تلفن ثابت :

تماس از سراسر کشور: 9099071612

همچنین ببینید

نتایج آزمون ارشد دانشگاه معارف قم

نتایج آزمون ارشد دانشگاه معارف قم 1403 📞 زمان و سایت مشاهده نتایج آزمون اختصاصی

نتایج آزمون ارشد دانشگاه معارف قم در دو مرحله اولیه و نهایی برای خواهران و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس از تلفن ثابت بدون کد وصفر